EKOszkoła 2024

2023/09/21

 

W roku szkolnym 2023/ 2024 nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólopolskiego projektu ekologicznego

"EKO-SZKOŁA 2024". 

Główne cele projektu „EkoSzkoła 2024” to:

 

1.    Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmianę własnych nawyków życia codziennego, przeciwdziałanie degradacji środowiska;

2.    Poszerzanie wiedzy uczniów i przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia człowieka;

3.    Podjęcie działań na rzecz realizacji „Celów Zrównoważonego Rozwoju”;

4.    Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska przyrodniczego;

5.    Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;

6.   Stworzenie sieci placówek z całej Polski, które współpracują w celu promowania postaw proekologicznych uczniów i przedszkolaków.

Obowiązkowe obszary tematyczne do zrealizowania:

1) Czysta i dostępna woda

2) Zdrowe i czyste powietrze

3) Przeciwdziałanie zmianom klimatu

4) Odnawialne źródła energii

5) Ekologiczny transport i podróże

 

6) Zielona przestrzeń wokół

 

7) Ochrona bioróżnorodności

 

8) Zdrowa i ekologiczna żywność

 

9) Odpowiedzialna konsumpcja

 

 

10) Gospodarowanie odpadami 

 

Zadania do wykonania:

1)  akcja ekologiczna,

2)  impreza szkolna lub wydarzenie o tematyce ekologicznej;

3)  szkolny konkurs z zakresu ekologii/ ochrony środowiska;

4)  gazetki na holu szkoły/przedszkola lub w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska;

5)  lekcję w terenie/ zajęcia terenowe/ wycieczkę przyrodniczą;

6)  zajęcia/ warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska;

7)  szkolną wystawę ekologiczną;

8)  ulotkę skierowaną dla rodziców i dziadków, z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody;

9)  doświadczenie / obserwację przyrodniczą;

 

szkolny koordynator programu : Monika Kornacka