Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spmialy.pl

Rok publikacji strony internetowej: 2013
Rok istotnych zmian: 2021

Dane teleadresowe jednostki
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach
Miały, ul. Powstańców Wielkopolskich 13
64-730 Wieleń
Tel.: 672563160
e-mail: sp_mialy@poczta.fm

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

POWODY WYŁĄCZENIA:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administrator/redaktor dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny na górze strony):

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 15.02.2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach .

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Ignaszak

e-mail: sp_mialy@poczta.fm

telefon: 672563160

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Szkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich w Miałach miesi się w dwóch budynkach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 12 oraz Powstańców Wielkopolskich 13, prowadzą do nich schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na terenie przyszkolnym znajduje się teren, na którym można zaparkować samochód.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz dyrektor szkoły.
 4. Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarze. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.