Historia

Pierwszy budynek szkolny wybudowany został w 1850 roku przez Niemców. W budynku tym mieściła się szkoła katolicka. W 1852r. szkoła otrzymała dotację ziemi orne, co jest potwierdzone w dokumencie zwanym „Recesem w sprawie regulacyjnej wsi Miały powiatu czarnkowskiego obwodu bydgoskiego”. Wiadomo, iż w roku 1914 szkołę rozbudowano.              W czasie II Wojny Światowej w latach 1939 - 1945 szkoła nie funkcjonowała. Dzieci z Miałów od 1942 r. uczęszczały do szkoły w pobliskim Mężyku, gdzie naukę prowadzono w języku niemieckim, bądź do Piłki, gdzie nauczano w języku polskim. Po wyzwoleniu wsi Miały  21.01.1945r. szkoła wznowiła działalność edukacyjną. Do 1949r. dzieci objęto nauką na poziomie klas I - IV. Nauka od klasy V kontynuowana była w miejscowości Wronki. W lutym 1949r. rozpoczęto dwa kolejne etapy nauczania w klasie V i VI, zatrudniono drugiego nauczyciela. Wiosną tego roku do szkoły doprowadzono energię elektryczną wytwarzaną przez turbinę wodną. W roku 1950 w szkole rozpoczęła działalność organizacja harcerska. Pięć lat później, we wrześniu 1955r. została utworzona klasa VII. 5 października 1956r. podjęto decyzję o budowie nowego budynku szkoły. 11 sierpnia 1958r. nowa szkoła posiadała już dach. Ostatecznie do użytku nową szkołę - tzw. Tysiąclatkę oddano 25 stycznia 1959r. Było to wielkie wydarzenie, tym bardziej, że szkoła w całości powstała w czynie społecznym mieszkańców wsi. Tego dnia oficjalnie nadano szkole imię Powstańców Wielkopolskich, które nawiązywało do miejscowych wydarzeń powstańczych. W roku 1962 Pani Teresa Stochaj przekazała szkole 0,75 ha ziemi z przeznaczeniem na boisko szkolne. W tym też roku na ten cel dokupiono jeszcze 0,35ha ziemi. 12 marca 1965r. szkoła zostaje podłączona do linii wysokiego napięcia.  Od 1 września 1966r. szkoła staje się placówką z pełnym programem ośmioklasowym. W latach 1968-70 następuje dalsza rozbudowa szkoły (dobudowano dwie klasy i świetlicę z zapleczem kuchennym). W 1973r.oprócz nauki dzieci szkoła prowadziła kurs dla dorosłych z zakresu klasy VII. W tym samym roku zostaje założone centralne ogrzewanie w budynku starej szkoły, a w 1979r. w świetlicy. W czerwcu 1988 roku ma miejsce odsłonięcie przed szkołą tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Wielkopolskim. Uroczystość ta połączona zostaje z nadaniem sztandaru działającemu w szkole szczepowi Związku Harcerstwa Polskiego. W 2001r. po przeprowadzonym remoncie w budynku nowej szkoły założone zostaje centralne ogrzewanie. W czerwcu 1993r. przy szkole powstaje asfaltowe boisko do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową. Boisko w całości wykonane jest w czynie społecznym przy wsparciu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie. W 2002r. zostaje otwarta sala komputerowa z dostępem do Internetu. Sukcesywnie wymienione zostają okna oraz dach na starym budynku szkoły. Przeprowadzony zostaje remont czterech klas lekcyjnych i holu głównego. Wymieniony zostaje też dach na nowym budynku szkolnym. W miarę możliwości stale poprawiana jest baza dydaktyczna. W roku szkolnym 2001/2002 zmianie ulega  obwód szkolny. W wyniku tego do szkoły zaczynają uczęszczać dzieci z pobliskich miejscowości: Białej i Mężyk. Od 2012 roku zmieniono organizację szkoły, przyłączając do niej oddział przedszkolny. Dzisiaj w szkole uczniowie poza realizacją podstawy programowej posiadają także możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Z powodzeniem biorą udział w wielu konkursach na terenie gminy, powiatu, regionu, a nawet tych o zasięgu ogólnopolskim. Czynnie uczestniczą i korzystają z projektów finansowanych przez Unię Europejską, przeprowadzanych przez gminę Wieleń. W 2016r. wyremontowana zostaje świetlica szkolna. Odnowiono ściany i wymieniono wykładzinę. W związku z reformą edukacji od 1 września 2017 r. szkoła staje się ośmioklasową szkołą podstawową. Został zmieniony wizerunek budynku świetlicy szkolnej. W miejscu wyburzonego tarasu powstaje Skwer im. Powstańców Wielkopolskich. Przy nowym budynku szkoły zostaje zamontowany plac zabaw dla dzieci.

Była, jest i będzie bardzo ważnym elementem naszej małej, drogiej nam miejscowości.