Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Czym jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w świetle nowych uwarunkowań prawnych, jest to zindywidualizowane wsparcie udzielane potrzebującemu uczniowi, w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych danego ucznia. Polega ona na dostosowaniu warunków oraz form i sposobów pracy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach, co pozwala dziecku/młodemu człowiekowi maksymalnie wykorzystywać i rozwijać posiadany potencjał.

 

Z czyjej inicjatywy udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: ucznia; rodziców ucznia; dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; poradni; asystenta edukacji romskiej; pomocy nauczyciela; pracownika socjalnego; asystenta rodziny; kuratora sądowego; organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole/oddziale przedszkolnym?

Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

 

!!! KORZYSTANIE Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE.

 

U kogo szukać pomocy?

 

PEDAGOG SZKOLNY:

W każdej sytuacji, którą uczeń lub rodzic/opiekun dziecka uważa za trudną, wymagającą pomocy, zwracać można się do pedagoga szkolnego – p. Anny Paniączyk. Uczniowie mogą zwracać się do pedagoga zawsze, gdy tylko jest obecny na terenie szkoły i nie prowadzi akurat zajęć edukacyjnych. Za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus można zasygnalizować chęć rozmowy z pedagogiem, umówić się na spotkanie w dogodnym terminie. Na spotkanie z pedagogiem można również umówić się telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu naszej szkoły: 67 256 31 60.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. oferuje różnorodne formy wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom, także w sytuacjach kryzysowych.

W celu skorzystania z pomocy należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo i umówić się na termin konsultacji/porady lub innej formy wsparcia.

 

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 73
64-761 Krzyż Wielkopolski

www.pppkrzyz.pl

e-mail: ppp_krzyz@onet.pl

telefon: 67 2565143 w godzinach: od 7.30-15.30